Telerau ac Amodau

Copyright in the www.governorswales.org.uk a www.governors.wales domain and their contents is owned by or controlled by Governors Cymru Services Ltd. Whilst we have granted users a limited and revocable right to download and copy the materials, documents and publications we have otherwise made available on our web-site, this is on the proviso that such copies are for limited use only. Notwithstanding such limited use rights, please note that all the intellectual property rights in such materials, documents and publications are owned by and/or vest in Governors Cymru Services Ltd and unless you have had our express prior written consent to do so; you have no authority to and should not publish such materials, documents and publications or any extracts therefrom nor otherwise reproduce, distribute, communicate to third parties, modify, reformat, prepare derivative works of or otherwise display such materials, documents and publications. These rights will remain with Governors Cymru Services Ltd unless otherwise specified by us.

Polisi Preifatrwydd
Fe all Gwasanaethau Governors Cymru Cyf ofyn i chi ddarparu gwybodaeth benodol tra’n defnyddio’r Wefan. Mae Gwasanaethau Governors Cymru Cyf yn ymroddedig i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Mae’r polisi hwn yn nodi sut y mae Gwasanaethau Governors Cymru Cyf yn defnyddio a diogelu unrhyw wybodaeth bersonol yr ydych yn ei rannu pan yn defnyddio’r Wefan hon. Fe all Gwasanaethau Governors Cymru Cyf newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd trwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech edrych ar y dudalen hon o bryd i’w gilydd i sicrhau eich bod yn fodlon gydag unrhyw newidiadau. Mae’r polisi hwn yn effeithiol o 01/09/2007.

Gall yr wybodaeth a gasglir gynnwys:

  • enw
  • manylion cyswllt yn cynnwys cyfeiriad e-bost
  • rhyw
  • diddordebau er mwyn i chi dderbyn manylion am cyhoeddiadau a Gwasanaethau Governors Cymru Cyf
  • gwybodaeth arall sy’n berthnasol i arolygon cwsmeriaid

Gall Gwasanaethau Governors Cymru Cyf ddefnyddio’r wybodaeth hon i’r dibenion canlynol:

  • cadw cofnodion mewnol
  • gwella’i gynyrchiadau a gwasanaethau
  • anfon gwybodaeth atoch y mae’n credu all fod o ddiddordeb i chi
  • darparu gwybodaeth ac ystadegau cyfun er mwyn monitro defnydd o’r wefan er mwyn helpu Gwasanaethau Governors Cymru Cyf i ddatblygu eu gwefan a’u gwasanaethau, fe all Gwasanaethau Governors Cymru Cyf ddarparu’r fath wybodaeth cyfun i drydydd parti. Ni fydd yr ystadegau hyn yn cynnwys gwybodaeth y gellir ei ddefnyddio i adnabod unrhyw unigolyn
  • defnyddio’r wybodaeth i gynllunio’r wefan yn unol â’ch diddordebau chi.

Os ydych wedi darparu manylion cyswllt fe all Gwasanaethau Governors Cymru Cyf gysylltu â chi trwy e-bost, ffôn, ffacs neu drwy’r post.

Fe gedwir eich gwybodaeth gan Gwasanaethau Governors Cymru Cyf, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, ac fe’i ychwanegir at ein bas data marchnata. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer dadansoddi ystadegol mewnol, i ddarparu unrhyw wybodaeth a gwasanaethau pellach y gofynnwch amdanynt ac er mwyn cysylltu â chi trwy’r post, neu ar y ffôn neu (os darparwch eich cyfeiriad e-bost) trwy gyfathrebu electronig ynglŷn â gwasanaethau neu ddigwyddiadau eraill a gynigir gennym.

Os nad ydych yn dymuno derbyn gwybodaeth bellach ynglŷn â’r gwasanaethau a digwyddiadau a gynigir gan Gwasanaethau Governors Cymru Cyf, cysylltwch â ni trwy ysgrifennu at Gwasanaethau Governors Cymru Cyf, Ty Elfed, Llys Oaktree, Rhodfa’r Mulberry, Parc Busnes Porth Caerdydd, Caerdydd, CF23 8RS, neu ffoniwch 01443 844532, neu cysylltwch trwy gyfrwng e-bost at support@governors.cymru , ac fe ddeliwn gyda’ch ymholiad. Gallwch gysylltu yn y modd hwn os dymunwch newid neu gywiro eich gwybodaeth neu os ydych yn gwrthwynebu i’ch gwybodaeth gael ei brosesu ymhellach.

Ymwadiad
Cymerir gofal rhesymol i sicrhau bod cynnwys y wefan yn gywir a chyfredol. Fodd bynnag, darparir y cynnwys hwn er gwybodaeth cyffredinol yn unig, ac rydych yn ei ddefnyddio ar eich cyfrifoldeb eich hun. Ni fydd Gwasanaethau Governors Cymru Cyf yn atebol am unrhyw ddifrod neu golled o ganlyniad i unrhyw weithred neu anwaith yn sgil defnyddio’r wybodaeth ar y Wefan.

Cafodd rhywfaint o’r dogfennau/gwybodaeth ar y wefan hon eu creu a’u cynnal gan gyrff eraill. Noder os gwelwch yn dda nad yw wasanaethau Governors Cymru Cyf yn rheoli nac yn gallu gwarantu perthnasedd, natur gyfoes na chywirdeb y deunyddiau hyn o’r tu allan.

Diogelu yn erbyn Feirws
Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar bob cam o’i gynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i chi redeg rhaglen gwrthfeirysau ar bob deunydd a lawr lwythir o’r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu niwed i’ch data ar eich cyfrifiadur a all godi wrth i chi ddefnyddio deunydd sy’n deillio o wefan wasanaethau Governors Cymru Cyf.

Gwefannau Allanol
Mae’r Wefan yn cynnwys dolenni i fannau allanol. Darparir y dolenni hyn er mwyn darparu gwybodaeth bellach ac ni fwriedir dangos bod wasanaethau Governors Cymru Cyf yn cymeradwyo’r fath wefan a/neu gynnwys. Nid yw wasanaethau Governors Cymru Cyf yn gyfrifol am gynnwys, argaeledd nag ansawdd deunydd a gynhwysir ar fannau allanol. Cyfrifoldeb y defnyddwyr yw cydymffurfio gyda thelerau ac amodau defnydd o unrhyw fannau allanol,

Google Analytics
Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddeg rhyngrwyd a ddarparir gan Google Inc. (“Google”). Mae Google Analytics yn defnyddio “cwcis”, sef ffeiliau testun a osodir ar eich cyfrifiadur i helpu’r wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio’r wefan. Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci ynglŷn â’ch defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei ddarlledu a’i gadw gan Google ar weinydd yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth er mwyn gwerthuso eich defnydd o’r wefan, creu adroddiadau ar weithgaredd gwefan ar gyfer gweithredwyr gwefan a darparu gwasanaethau eraill yn ymwneud â gweithgaredd gwefan a defnydd o’r Rhyngrwyd. Fe all Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth i drydydd parti ble bo hynny’n ofynnol yn ôl y gyfraith, neu ble bo’r fath drydydd parti yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Fe allwch wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau perthnasol ar eich porwr ond, nodwch os gwelwch yn dda, ei bod yn bosib na fyddwch yn gallu defnyddio’r wefan hon yn llawn trwy wneud hynny. Trwy ddefnyddio’r wefan hon, yr ydych yn cytuno bod Google yn prosesu data amdanoch chi yn y modd ac i’r dibenion a nodir uchod.

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708