Tanysgrifiadau

Beth am ymuno nawr i gael mynediad i amrediad o adnoddau a fydd yn:

 • helpu i gynyddu effeithlonrwydd cyrff llywodraethu
 • rhoi’r wybodaeth / newyddion diweddaraf i chi a sicrhau eich bod yn cydymffurfio
 • arbed arian ac amser i chi

GALLWCH CHI GOFRESTRU YMA


Amdanom ni

Mae Gwasanaethau Governors Cymru Cyf yn wasanaeth cefnogi cenedlaethol, sydd yn darparu amrediad o gefnogaeth i ysbrydoli a hyrwyddo llywodraethiant effeithiol, arweiniad, mewnwelediad ac atebion i gwestiynau ar lywodraethiant ysgolion, ac mae’n cynnwys mynediad i gyfoeth o wybodaeth ar rolau a chyfrifoldebau llywodraethwyr ysgolion.

Llinell Gefnogi

Mynediad i’n llinell gefnogi gyfrinachol, sydd yn darparu cyngor, cefnogaeth ac arweiniad annibynnol ar llywodraethiant ysgolion. Mae’r llinell gefnogi yn wasanaeth cyfeillgar, yn broffesiynol ac mae ar gael rhwng 9.00am – 5.00pm Llun i Gwener a rhwng 5.00pm – 7.00pm Llun i Iau yn ystod amser tymor. Pa mor gymhleth neu syml ydy eich ymholiad – rydym yma i’ch helpu i gyflawni eich rolau yn effeithiol ac yn effeithlon. Gall rhai agweddau o gyngor cyfreithiol fod yn destun tâl ychwanegol.
Llinell Gefnogi ac e-bost: 01443 844532 /


E-fwletinau

Fe fydd ein e-fwletinau rheolaidd yn rhoi’r diweddaraf i chi am newyddion addysg pwysig fel diweddariadau polisi, ymgynghoriadau a chanllawiau perthnasol newydd. Yn ogystal ag e-fwletinau, fe fyddwch yn derbyn gwybodaeth am unrhyw faterion perthasol brys wrth iddyn nhw godi.

Cyngor ac arweiniad

Mae mynediad neilltuol i’r adran cyngor ac arweiniad ar y wefan sydd yn cynnwys adnoddau ymarferol y gellir eu lawrlwytho yn cynnwys:
 • Llawlyfr i Lywodraethwyr Ysgolion yng Nghymru
 • Hunanwerthusiad cyrff llywodraethu
 • Canllawiau i lywodraethwyr
 • Adnoddau
 • Cwestiynau Cyffredin/cyngor
 • Astudiaethau achos
 • Ardal Clercod

Lle/oedd am ddim mewn sesiynau briffio

i’w cadarnhau – manylion i’w cyhoeddi yn ystod y flwyddyn.

Gwasanaethau ychwanegol

Fe fydd costau am wasanaethau ychwanegol yn seiliedig ar natur y gefnogaeth/gwasanaeth a roddir ac unrhyw gostau teithio a cynhaliaeth fel bo’n briodol.
 • Cefnogaeth pwrpasol i gyrff llywodraethu;
 • Recriwtio llywodraethwyr;
 • Amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi (manylion pellach ar gael dim ond gofyn am hynny).
 • Gwobrau i gyrff llywodraethu a chlercod – Gan adeiladu ar lwyddiant y Gwobr i Glercod a gynigiwyd gan Lywodraethwyr Cymru, fe fyddwn yn cynnig gwobrau i gyrff llywodraethu a chlercod.

Dyma flas o rai o’n cyhoeddiadau allweddol. Cliciwch yma am y rhestr gyflawn o adnoddau sydd ar gael. Mae gennym hefyd fanc o Gwestiynau Cyffredin ac astudiaethau achos. Fel y gwelwch rydym yn cynnig amrediad helaeth o dyddiau i’ch helpu gyda’ch gwaith fel llywodraethwr.


Mae Gwasanaethau Governors Cymru yn cynnig tawelwch meddwl bod gan gyrff llywodraethu a gweithwyr addysg proffesiynol fynediad i’r wybodaeth y maen nhw ei hangen i gyflawni eu rolau yn effeithiol, cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau newydd a chynyddu eu hyder yn eu rôl – does yna’r un cwestiwn yn rhy fawr nac yn rhy fach!

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708