Polisi ac Ymchwil

Rhestr o Chanllawiau Llywodraeth Cymru

Canllaw ar y Gyfraith i Lywodraethwyr Ysgolion

Gwrthsafiad a pharch – datblygu cydlyniant cymunedol 2015

Offerynnau Statudol Cymru

Ystadegau ac Ymchwil Llywodraeth Cymru
Ymgynghoriadau – Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg

Canllawiau drafft i herio bwlio mewn ysgolion – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 15 Chwefror 2019

Trosolwg
Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar:

  • y dogfennau canllawiau draft
  • yr adnoddau drafft a ddatblygwyd ar gyfer Hwb i gefnogi gweithredu’r canllawiau drafft yn weithredol

Canllawiau ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 21 Chwefror 2019

Trosolwg
Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar fforddiadwyedd, hwylustod dod o hyd i gyflenwyr gwisg ysgol, bod yn niwtral o ran rhywedd, ac ar eitemau gwisg ysgol ar gyfer tywydd gwael.

Safonau proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwyo addysgu – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 14 Mawrth 2019

Trosolwg
Cynigion drafft sy’n:

  • darparu un gyfres o safonau ar gyfer pob cynorthwyydd addysgu a chynorthwyydd addysgu lefel uwch
  • egluro rolau cynorthwyydd addysgu a chynorthwyydd addysgu lefel uwch
  • cefnogi dysgu proffesiynol gydol gyrfa

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 22 Mawrth 2019

Trosolwg
Mae’r fframwaith anghenion addysgol ychwanegol (ADY) statudol yn disodli’r ddeddfwriaeth ar anghenion addysgol arbennig a’r drefn asesu ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau a/neu anableddau dysgu mewn addysg a hyfforddiant ôl-16. Ymgynghori ar:

  • y cod ADY drafft
  • heoliadau drafft yn ymwneud â Thribiwnlys Addysg Cymru a chydlynwyr ADY
  • diwygiadau i God Ymarfer Rhan 6 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n Cael eu Lletya.

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708