Polisi ac Ymchwil

Rhestr o Chanllawiau Llywodraeth Cymru

Canllaw ar y Gyfraith i Lywodraethwyr Ysgolion

Gwrthsafiad a pharch – datblygu cydlyniant cymunedol 2015

Offerynnau Statudol Cymru

Ystadegau ac Ymchwil Llywodraeth Cymru
Ymgynghoriadau – Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg

Canllawiau ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 21 Chwefror 2019

Trosolwg
Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar fforddiadwyedd, hwylustod dod o hyd i gyflenwyr gwisg ysgol, bod yn niwtral o ran rhywedd, ac ar eitemau gwisg ysgol ar gyfer tywydd gwael.

Newidiadau i ofynion gosod targedau i ysgolion – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 08 Mawrth 2019

Trosolwg
Ymgynghori ar y newidiadau dros dro arfaethedig i’r gofynion presennol ar ysgolion i osod targedau ar gyfer disgyblion ym Mlwyddyn 11 yng Nghyfnod Allweddol 4. Mae hyn yn golygu y bydd y gofynion i osod targedau ysgolion yn cyd-fynd â’r newidiadau interim i fesurau perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 4.

Safonau proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwyo addysgu – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 14 Mawrth 2019

Trosolwg
Cynigion drafft sy’n:

 • darparu un gyfres o safonau ar gyfer pob cynorthwyydd addysgu a chynorthwyydd addysgu lefel uwch
 • egluro rolau cynorthwyydd addysgu a chynorthwyydd addysgu lefel uwch
 • cefnogi dysgu proffesiynol gydol gyrfa

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 22 Mawrth 2019

Trosolwg
Mae’r fframwaith anghenion addysgol ychwanegol (ADY) statudol yn disodli’r ddeddfwriaeth ar anghenion addysgol arbennig a’r drefn asesu ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau a/neu anableddau dysgu mewn addysg a hyfforddiant ôl-16. Ymgynghori ar:

 • y cod ADY drafft
 • heoliadau drafft yn ymwneud â Thribiwnlys Addysg Cymru a chydlynwyr ADY
 • diwygiadau i God Ymarfer Rhan 6 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n Cael eu Lletya.

Cenhadaeth Ein Cenedl: Cwricwlwm Trawsnewidiol – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 25 Mawrth 2019

Trosolwg
Ymgynghori ar fframwaith deddfwriaethol i hwyluso gweithrediad y cwricwlwm newydd. Mae hyn yn cynnwys:

 • Pwrpas a strwythur y cwricwlwm
 • Y Gymraeg a Saesneg
 • Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb ar gyfer plant 3 i 16 oed
 • Addysg Grefyddol ar gyfer plant 3 i 16 oed
 • Yr hawl i dynnu’n ôl o Addysg Grefyddol ac Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb
 • Asesu dysgwyr.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn canolbwyntio ar y fframwaith deddfwriaethol ar gyfer y cwricwlwm. Cyhoeddir cynnwys manwl y cwricwlwm newydd ym mis Ebrill 2019 i bob ysgol roi adborth a’i fireinio.

Canllawiau drafft ar Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 01 Ebrill 2019

Trosolwg
Ymgynghori ar y diweddariad drafft o’r canllawiau ar addysg cydberthynas a rhywioldeb, a fyddai:

 • yn newid enw’r maes astudio o ‘Addysg Rhyw a Chydberthynas’ i ‘Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb’
 • yn cefnogi ysgolion i strwythuro Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb mewn modd sy’n agosach at y ffordd y bydd yn gweithio yn y cwricwlwm newydd
 • yn hybu dull ‘ysgol gyfan’, sy’n cysylltu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb â’r ddarpariaeth, y polisi, y staff a’r gymuned.

Diwrnodau HMS Ychwanegol: Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol 2019-2022 – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 01 Mai 2019

Trosolwg
Ymgynghori ar ddiwygio’r rheoliadau i alluogi ysgolion i fod ar gau i ddisgyblion am ddiwrnod ychwanegol y flwyddyn am dair blynedd. Bydd y newidiadau arfaethedig yn:

 • rhoi diwrnodau HMS ychwanegol i ysgolion
 • cynyddu’r amser sydd ar gael i athrawon i wneud dysgu proffesiynol
 • cefnogi’r gwaith o gyflwyno’r cwricwlwm newydd

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708