Newyddion

Ymgynghori - Canllawiau ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar fforddiadwyedd, hwylustod dod o hyd i gyflenwyr gwisg ysgol, bod yn niwtral o ran rhywedd, ac ar eitemau gwisg ysgol ar gyfer tywydd gwael.

Nid oes deddfwriaeth addysg yng Nghymru sy’n cwmpasu gwisgo gwisg ysgol. Mae Adran 21 o Ddeddf Addysg 2002 yn nodi mai corff llywodraethu’r ysgol ddylai bennu ymddygiad ysgol a gynhelir. Mae’n ofynnol i’r corff llywodraethu gynnal yr ysgol gyda golwg ar hyrwyddo safonau uchel o ran cyflawniadau addysgol a gallai hyn gynnwys rhoi polisi gwisg ysgol ar waith a allai hyrwyddo disgyblaeth mewn ysgolion a sicrhau bod disgyblion yn gwisgo’n briodol ar gyfer gweithgareddau dysgu.

Mae Llywodraeth Cymru yn annog ysgolion yn frwd i roi polisi gwisg ysgol ar waith gan fod cymaint o fanteision o wneud hynny. Wrth gyflwyno polisi gwisg ysgol newydd neu ystyried newidiadau mewn gofynion gwisg ysgol, mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i gyrff llywodraethu ystyried materion cydraddoldeb, pa mor hawdd yw cael gafael ar wisgoedd a goblygiadau cost i deuluoedd ac ymgynghori’n eang â rhieni, disgyblion a grwpiau eraill ar bolisi gwisg ysgol newydd/diwygiedig.

Lle bo’r corff llywodraethu wedi cyflwyno polisi gwisg ysgol a/neu reolau ynghylch edrychiad disgyblion, y pennaeth fydd yn gyfrifol am sicrhau y cedwir atynt fel rhan o’i gyfrifoldebau cyffredinol o redeg yr ysgol a sicrhau disgyblaeth o ddydd i ddydd.

Er bod disgwyl i gyrff llywodraethu ystyried canllawiau Llywodraeth Cymru wrth gyflwyno neu adolygu eu polisi gwisg ysgol, mae’n anstatudol ac nid oes gan Lywodraeth Cymru bwerau i’w gorfodi. Mae penderfyniadau sy’n gysylltiedig â gwisg ysgol i’w gwneud, a hynny’n briodol, gan ysgolion a chyrff llywodraethu. Os nad yw rhieni’n fodlon â’r wisg ysgol sydd ar gael neu’r gost o brynu’r wisg gan gyflenwr penodol, gallant godi’r pryder hwn gyda’r corff llywodraethu.

Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi penderfynu gwneud y canllawiau yn rhai statudol wrth geisio rhoi gwell cefnogaeth i gyrff llywodraethu wneud eu penderfyniadau ar fynediad, fforddiadwyedd a hyblygrwydd. Mae’r canllawiau presennol hefyd yn cael eu diweddaru gan eu bod wedi’u cyhoeddi yn 2011 ac mae rhywfaint o’r wybodaeth ffeithiol wedi dyddio. Bydd newidiadau i’r canllawiau hyn yn dod i rym ym mis Medi 2019

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 21 Chwefror 2019

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708