Newyddion

CGA - Ymgynghoriad gorchymyn atal dros dro

Ym mis Rhagfyr 2017, cyhoeddodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ei adroddiad ar ymchwiliad Addysg ac Addysgu Proffesiynol Athrawon. Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhelliad i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i CGA gael pwerau deddfwriaethol i osod gorchmynion atal dros dro.

Ym mis Mawrth 2018, nododd Ysgrifennydd y Cabinet mewn dadl yn y cyfarfod llawn ar yr adroddiad, er mwyn ystyried yr argymhelliad ymhellach, ei bod yn mynnu bod CGA yn cynnal ei ymgynghoriad ei hun gydag ymarferwyr a rhanddeiliaid allweddol ar yr angen am a defnyddio pwer o’r fath.

Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i CGA ymchwilio a chlywed achosion yn erbyn cofrestreion sy’n ymwneud â chamymddygiad, anghymhwysedd neu droseddau proffesiynol. Mae’r ymgynghoriad hwn yn nodi pam mae CGA o’r farn bod diffyg pwerau gorchymyn atal dros dro yn cynrychioli risg ddiogelu difrifol i ddysgwyr a’r cyhoedd.

Mae’r CGA yn ceisio barn ar gynigion i ymestyn pwerau’r CGA i gynnwys y gallu i orchymyn atal dros dro lle mae achos yn ddifrifol iawn ac yn cael ei ymchwilio. Byddai gosod mesur tymor byr o’r fath yn mynd i’r afael â phryderon diogelu ar unwaith.

Gallwch ddarllen y ddogfen ymgynghori sy’n nodi ein cynigion a’n rhesymeg yn fanylach yma

Gellir ymateb i’r ymgynghoriad hwn gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein neu drwy lenwi’r ffurflen a’i hanfon at ISOconsultation@ewc.wales

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dim hwyrach na hanner dydd ar 21 Rhagfyr 2018.

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708