Newyddion

Tymor Newydd

Gyda mis Medi yn tynnu at y terfyn, mae’r tymor ysgol newydd eisoes yn brysur deithio ar daith yr hydref. Mae gan staff, llywodraethwyr a disgyblion eu nodau a’u disgwyliadau newydd y neu lle. Mae gweledigaeth a chynllun datblygu’r ysgol wedi cael eu hailystyried a’u hadnewyddu – lle rydyn ni’n mynd? Sut rydyn ni’n cyrraedd lle rydyn ni eisiau bod? Beth mae angen inni ei wneud? Sut rydyn ni’n monitro a gwerthuso meini prawf llwyddiant? Sut y gallwn wella ar yr hyn rydyn ni eisioes yn ei wneud yn dda? Mae’r cwestiynau yma a llawer mwy yn allweddol i’n helpu ni i gyflawni’r gorau glas i’n plant.

Mae’r cyfan yn swnio’n hawdd a syml iawn – trueni na fyddai hynny’n wir! Mae sawl darn cymhleth ynghlwm ag ysgolion – mae targedau yn un peth ond fel y gwyddom dydy pob plentyn ddim yr un fath ac fe fydd gan bob plentyn eu hanghenion a’u dulliau dysgu unigol eu hunain, fel ag sydd gan y staff a’r corff llywodraethu!

Fe fydd ysgol a chorff llywodraethu effeithiol, er gwaethaf y cyfyngiadau ariannol cyfredol, wedi adolygu eu harferion a’u strategaethau eu hunain yn helaeth dros gyfnod o amser, nid fel un arferiad unigol. Fe fydd hunanwerthuso a monitro wedi’i sefydlu ym mywyd beunyddiol yr ysgol gyda’r staff, disgyblion a’r corff llywodraethu yn cymryd rhan ar bob lefel. Fel unigolion, pa bynnag lwybr a ddilynwn mewn bywyd mae angen inni edrych ar sut y gallwn wneud pethau’n well ac yn wahanol ac yn bwysicaf, dysgu oddi wrth ein gilydd. Mae hyn yn ei hanfod yn estyniad o’r hyn a wnawn mewn ysgolion.

Diolch i’r rhai hynny ohonoch sydd eisoes wedi tanysgrifio i Gwasanaethau Governors Cymru a’ch adborth calonogol hyd yn hyn, ond os and ydych wedi tanysgrifio eto, edrychwch ar ei gwasanaethau i roi blas i chi o’r wybodaeth ddefnyddiol a ddarparwn ar bob math o themâu llywodraethiant. Cliciwch yma am restr gyflawn o’n hadnoddau hefyd

Mae’r templed hunanwerthuso yn un yn unig o’r dogfennau allweddol a fydd yn rhoi cefnogaeth i chi wrth i chi holi rhai o’r cwestiynau allweddol hynny y mae angen i bob un ohonom eu gofyn o dro i dro.

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708