Newyddion

Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol ar gyfer ymarferwyr addysg yn cael ei adolygu

Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), sy’n esbonio pam y dylai llywodraethwyr ddweud eu dweud ar y Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol ar gyfer ymarferwyr addysg.

Mae pob un ohonom yn ymddiried yn y system addysg yng Nghymru a’r sawl sy’n gweithio ynddi ar ryw adeg o’n bywydau. Mae pob un ohonom wedi gwneud hyn fel dysgwyr, ond gallai fod fel rhiant, gwarcheidwad neu ofalwr hefyd.

Rydym yn ymddiried yn ein staff am chwech neu saith awr y dydd, pum niwrnod yr wythnos. Felly, mae’n rhesymol ein bod ni eisiau gwybod rhywfaint am y bobl sy’n gweithio yn ein hysgolion, colegau a lleoliadau addysg eraill. A oes ganddyn nhw’r cymwysterau angenrheidiol; a yw eu hymddygiad a’u perfformiad yn ddigon da?

Yng Nghymru, rhaid i unrhyw un sy’n gweithio fel athro, neu mewn rôl cymorth dysgu mewn ysgol a gynhelir neu goleg addysg bellach, gofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Mae’r un peth yn wir am ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith a gweithwyr ieuenctid a chymorth ieuenctid cymwysedig. Yn wir, Cofrestr Ymarferwyr Addysg yng Nghymru CGA yw’r Gofrestr gyhoeddus fwyaf mewn unrhyw broffesiwn yng Nghymru, a’r ehangaf o’i math yn y byd.

Un o’r gofynion ar ein 80,000+ o gofrestreion yw bod rhaid iddynt gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol. Mae’r Cod yn esbonio’r safonau a ddisgwylir ohonynt, a’r bwriad yw helpu ac arwain eu hymddygiad a’u penderfyniadau, yn y gwaith a thu hwnt iddo. Fodd bynnag, mae gan y Cod rôl bwysig ar gyfer dysgwyr a’r cyhoedd hefyd, gan ei fod yn amlinellu’r hyn y gallant ei ddisgwyl gan unrhyw un sy’n gweithio mewn swydd addysgu a dysgu yng Nghymru.

Mae codau ymarfer ac ymddygiad yn gyffredin mewn proffesiynau eraill. Mae meddygon, nyrsys, deintyddion, ffisiotherapyddion, cyfreithwyr, gweithwyr cymdeithasol a llawer mwy yn eu dilyn. Os nad ydych chi wedi edrych arnyn nhw erioed, mi ddylech chi. Ewch ar y we i gael cip. Efallai y bydd yn gwneud i chi feddwl y tro nesaf yr ewch chi i weld eich meddyg teulu neu ddefnyddio cyfreithiwr i’ch helpu i werthu eich tŷ.

Mae CGA yn rheoleiddio er budd y cyhoedd. Gall yr unigolyn cofrestredig sy’n methu â chydymffurfio â’r Cod gael ei ymchwilio gan CGA, gan fod gennym bwerau cyfreithiol i ymchwilio i achosion o ymddygiad proffesiynol annerbyniol honedig, anghymhwysedd proffesiynol difrifol a throseddau sy’n ymwneud â’n cofrestreion. Mae nifer yr achosion rydym yn delio â nhw yn fach, ond efallai eich bod wedi darllen penawdau i’r wasg am ein gwaith fel “Pennaeth wedi dwyn miloedd o bunnoedd o’r ysgol”, “Newidiodd athro farciau disgyblion” a “Cynorthwyydd addysgu yn taro disgybl ifanc”. Ar gyfer y llywodraethwyr, mae achosion o’r fath wrth gwrs yn ddifrifol iawn.

Hoffem glywed barn llywodraethwyr ar yr hyn y dylid ei gynnwys yn y Cod. Gallwch ymateb ar ein gwefan , lle byddwch hefyd yn dod o hyd i fwy o wybodaeth. Hoffem glywed gan gynifer o bobl â phosibl. Fel arall, byddem yn hapus i drafod y Cod gyda chi ymhellach, gan wneud cyflwyniad yn eich ysgol neu gyfarfod llywodraethwyr. Gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio cod@cga.cymru neu ffoniwch 029 20460 099 i drefnu hyn.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi!

Cysylltwch â ni

01443 844532 support@governors.cymru
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708