Newyddion

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i PDG

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o dargedu cyllid ar gyfer carfanau penodol o ddisgyblion, sef disgyblion difreintiedig yn bennaf, drwy’r Grant Datblygu Disgyblion. Bydd yr ymchwiliad hefyd yn ystyried y rhaglen gyffelyb, ond ar wahân, sef Her Ysgolion Cymru a oedd, nes y daeth i ben ym mis Mawrth 2017, yn canolbwyntio ar ysgolion a oedd yn wynebu’r heriau mwyaf o ran gwella.

Cliciwch yma ar gyfer wybodaeth

Bydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio yn benodol ar y canlynol:

  • Defnydd ysgolion o’r Grant Datblygu Disgyblion a’r graddau y mae o fudd i’r disgyblion a dargedir;
  • Y berthynas rhwng cymorth a ariennir gan y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer plant sy’n gymwys am ginio am ddim a gwariant ar weithgareddau sydd wedi’u cynllunio i wella cyrhaeddiad pob disgybl;
  • Defnydd consortia rhanbarthol o’r Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer plant y gofalir amdanynt a phlant a fabwysiadwyd, a’r effaith y mae hwn yn ei chael;
  • Y cynnydd a wnaed ers ymchwiliad blaenorol y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn 2014: Ymchwiliad i ganlyniadau addysgol plant o gartrefi incwm isel;
  • Effaith rhaglen Her Ysgolion Cymru a goblygiadau’r ffaith ei bod wedi dod i ben ar yr ysgolion ‘Llwybrau Llwyddiant’ a oedd yn cymryd rhan ynddi;
  • Sut y gellir defnyddio gwersi a ddysgwyd yn sgîl Her Ysgolion Cymru, a’i gwaddol, i ategu polisïau a mentrau dilynol sydd â’r nod o wella canlyniadau addysgol;
  • Gwerthuso’r data cyrhaeddiad yng ngoleuni rhaglen Grant Datblygu Disgyblion a rhaglen Her Ysgolion Cymru;
  • Targedu cyllid / cefnogaeth i ddisgyblion mwy abl a thalentog;
  • Gwerth am arian y rhaglen Grant Datblygu Disgyblion a rhaglen Her Ysgolion Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 5 Ionawr 2018

Anfonwch eich sylwadau at SeneddPPIA@cynulliad.cymru