Newyddion

Gwobr Clercod 2017

Mae Gwobr Clercod yn cydnabod y cyfraniad eithriadol y mae clercod ledled Cymru yn ei wneud i effeithlonrwydd cyrff llywodraethu ysgolion. Beirniadwyd y wobr gan Glyn Owen, aelod o Fwrdd Llywodraethwyr Cymru a Hugh Pattrick, Is-Gadeirydd Llywodraethwyr Cymru, a luniodd restr fer o ddau glerc allan o bron i 40 ar draws y wlad:

  • John Gummery, clerc i lywodraethwyr Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn Wrecsam
  • Liz Everson, clerc i lywodraethwyr Ysgol Gyfun Caerleon yng Nghasnewydd

Gan fod cyrff llywodraethu yn chwarae rhan hanfodol mewn gwella perfformiad a hyrwyddo’r safonau uchaf o gyflawniad addysgol i’r holl ddysgwyr ar draws Cymru, mae clercod yn allweddol i sicrhau eu bod nhw’n gweithio’n effeithlon a bod ganddyn nhw’r gweithdrefnau a’r prosesau cywir.

Yn dilyn ymweliadau i’r ddwy ysgol, roedd y beirniaid wedi’u taro gan sylw John i fanylion, cynllunio strategol a chyflwyniad y mesurau hyfforddi newydd i lywodraethwyr unigol a greodd ei hun gan esgor ar system llawer mwy effeithlon ac effeithiol. Roeddent yr un mor frwdfrydig ynghylch y modd yr oedd Liz yn cadw cofnodion, lle roedd meysydd her wedi’u hamlygu mewn gwyrdd ac yna’n cael eu trosglwyddo i’r Uwch Dîm Rheoli ac yna i’r Penaethiaid Adrannau. Roedd y ddalen ‘Cynllun Gweithredu’ ynghlwm gyda’r cofnodion hefyd yn rhywbeth newydd.

Roedd y beirniaid yn teimlo bod y ddau enwebai yn cynnig gwasanaeth ardderchog i’w hysgolion o ran y gefnogaeth, a’r her ac roedd eu penaethiaid a’u llywodraethwyr yn eu gwerthfwrogi’n fawr. Cytunwyd mai John Gummery ddylai ennill y wobr eleni.

Wrth dderbyn y wobr, dywedodd John, sydd wedi bod yn glerc am 6 blynedd, yn ystod y blynyddoedd diweddar cafwyd nifer o newidiadau i sut y mae cyrff llywodraethu ar draws Cymru yn gweithio, sydd wedi golygu bod cyfrifoldebau’r clerc wedi cynyddu ac o ganlyniad mae mwy o ddibyniaeth arnyn nhw i sicrhau bod y corff llywodraethu’n gweithio’n effeithiol. Rwy’n falch iawn bod Llywodraethwyr Cymru wedi cydnabod gwaith clercod yng Nghymru gyda Gwobr Clerc Eithriadol 2017 ac roedd hi’n fwy o bleser byth i ennill y wobr.

Wrth ddathlu llwyddiant John, dywedodd Jane Morris, Cyfarwyddwraig Llywodraethwyr Cymru: Gyda rhan mor bwysig i’w chwarae mewn cynnal arfer gorau ein cyrff llywodraethu, ni ddylid dibrisio gwaith y clerc ac mae’r wobr yma yn ffordd dda iawn o gydnabod hynny. Tra ein, bod wedi cael nifer o geisiadau ardderchog a wnaeth y broses o feirniadu yn neilltuol o anodd, mae’r cyfrifoldebau y mae John yn eu derbyn, ynghyd â’r ddealltwriaeth a’r angerdd sydd ganddo tuag at y rôl, yn sicrhau ei fod yn amlwg fel ennillydd haeddiannol.