Newyddion

Ceisiwch i ymuno â Theithiau Iach

GWYBODAETH GAN SUSTRANS CYMRU

Mae rhaglen Teithiau Iach Sustrans yn fenter gyffrous ar gyfer ysgolion sy’n dymuno gweld mwy o’u disgyblion yn dewis taith egnïol ac iach i’r ysgol.

Mae cynyddu nifer y plant sy’n cerdded, beicio neu sgwtera i’r ysgol yn rheolaidd yn cynnig nifer o fanteision, gan gynnwys:

  • lefelau uwch o weithgaredd corfforol, sy’n arwain at well iechyd a lles
  • llai o dagfeydd traffig o amgylch ysgolion
  • gwell cysylltiadau â’r gymuned leol
  • gwell cyfraddau perfformiad a phresenoldeb academaidd
  • mwy o ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd
  • mwy o hyder, hunan-barch ac annibyniaeth i bobl ifanc.

Croesewir ceisiadau gan ysgolion cynradd ar gyfer y rhaglen Teithiau Iach nawr.

I dderbyn pecyn ymgeisio llenwch y ffurflen hon a cheisiwch erbyn 9yb 22 Mai 2017

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth