Hunan Werthuso Corff Llywodraethu Cenedlaethol

Neges gan y Cadeirydd

Mae’n bleser gennyf gyflwyno’r templed Hunan Werthuso Cenedlaethol sydd wedi’i ddylunio i gefnogi a herio cyrff llywodraethu ar draws Cymru.

Mae disgwyl cynyddol i gyrff llywodraethu fod wrth galon cynllunio strategol, gan weithio’n agos gyda’r pennaeth a’r uwch dîm arwain. Mae’r templed hwn yn offeryn i’ch cynorthwyo chi ac arweinwyr eich ysgol i:

  • gwella effeithlonrwydd y corff llywodraethu;
  • gweithredu, asesu ac adolygu dulliau i gyflawni’r gwelliant yma; a
  • dangos sut y mae llywodraethu ysgol yn effeithiol yn arwain at wella safonau mewn addysg a llesiant.

Mae’n ymwneud hefyd gyda dathlu’r gwaith yr ydych yn ei wneud. Fe fydd yn eich helpu i ganolbwyntio ar sut yr ydych wedi gwneud gwahaniaeth, ac yn parhau i wneud hynny. Rydym yn ymwybodol bod nifer o gyrff llywodraethu yn ymgysylltu yn llawn mewn adolygiad o adroddiad hunan werthuso eu hysgolion, sydd yn nodi cryfderau a meysydd gwelliant yn yr ysgol. Fe fydd y templed newydd yma yn ategu adroddiad hunan werthuso’r ysgol trwy ganolbwyntio ar effeithlonrwydd rolau a chyfrifoldebau llywodraethwyr. Mae’n gofyn i lywodraethwyr ystyried os oes ganddyn nhw ddigon o wybodaeth ac arbenigedd ym mhob agwedd o’u cyfrifoldebau ac os ydyn nhw’n cyflawni eu dyletswyddau statudol yn effeithiol ac effeithlon. Fe fydd adroddiad hunan werthuso’r ysgol yn hanfodol mewn cynorthwyo’r corff llywodraethu i gwblhau asesiad o’u heffeithlonrwydd eu hunain. Gall y broses fod yn ddefnyddiol o ran esbonio rolau a chyfrifoldebau’r corff llywodraethu a’r pennaeth.

Mae yna enghraifft o broses werthuso ‘gyflym’ yn Atodiad A ac efallai y bydd y llywodraethwyr yn dymuno llenwi hwn cyn symud ymlaen at y fersiwn manylach. Mewn gwirionedd rydym yn gwybod y bydd nifer o gyrff llywodraethu yn parhau i ddefnyddio hwn i ategu eu hasesiad cyffredinol gan ddefnyddio’r ddogfen gyflawn.

Cyn hir fe fydd enghraifft ar wefan Llywodraethwyr Cymru o asesiad wedi’i gwblhau i ddangos y mathau o dystiolaeth y mae cyrff llywodraethu yn ei ddefnyddio.

Rydym yn gobeithio y bydd y templed a’r nodiadau canllaw yn ddefnyddiol i chi wrth ddatblygu eich rôl gefnogi a herio. Fe fyddem yn croesawu unrhyw adborth ar y gwaith hwn, yn enwedig os oes gennych enghreifftiau o arfer da yr hoffech eu rhannu.

Fe fyddem yn ddiolchgar pe byddech yn llenwi’r ffurflen hon gyda’r ddolen hon i’n galluogi i gysylltu â chi.

Templed Hunan Werthuso

  • Cydnabyddiaeth
  • Rhan A – Mae’r ‘Paratoi ar gyfer Hunan Werthuso – Gwirio Dogfennaeth a Gofynion Statudol’ cychwynnol yn canolbwyntio ar y gofynion statudol i sicrhau bod cyrff llywodraethu yn cyflawni eu swyddogaethau cyfreithiol a rheoleiddiol. Mae canllaw a gwybodaeth i’ch cynorthwyo gyda’r adran hon ar gael yma USERNAME: selfeval PASSWORD: wales
  • Rhan B – Pa mor dda ydy’r deilliannau?
  • Rhan C – Pa mor dda ydy’r ddarpariaeth?
  • Rhan D – Pa mor dda ydy arweinyddiaeth a rheolaeth?
  • Atodiad A – Enghraifft o ddogfen hunan asesu/hunan werthuso ‘cyflym’ corff llywodraethu ysgol

Cliciwch yma i lawr lwytho’r templed hunan werthuso fel un ddogfen files/documents/2017-02-09/National_Self-Evaluation_Template_-_Welsh.docx

Nodiadau Canllaw Hunan Werthuso

Cliciwch yma i lawr lwytho’r nodiadau canllaw hunan wethuso fel un ddogfen